BTR

Referater - Generalforsamling

2020

Mødet fandt sted mandag d. 26.06.20 - BTR skurvogn

Fremmøde:

Hans Christian. Janni, Lisa, Louise, Jonas, Andreas, Christina og Karina

- Undervisnings børnene og deres forældre, var blevet fremlagt dagsorden og givet deres accept til punkt 2. i og med de leste ryttere endnu er nybegyndere, og slet ikke parate til stævne. Men hovedsagelig er der or at lære, hygge, have samværd med hestene. alle børnene er under 16 år og har derfor har deres værge stemmeret.

DAGSORDEN:

1: SKAL BTR FORSÆTTE ?

- Da BTR ved at der stadig er opbakning fra børn/voksne til undervisning, samt at komme i BTR, bliver det bestemt at der skal arbejdes hårdt på at skaffe lere medlemmer til BTR, da den i øjeblikket kun tæller 15 medlemmer, inc bestyrelsen, derfor vil der blive sat forskellige initiativer igang, så som at lave opslag både i den lokale avis, facebook, hænge opslag op v. de forskellige forretninger i byen og opland, for at få lokalbefolkningen til at støtte op omkring BTR, så vi fremadrettet stadig kan bestå som en rideklub, for byen børn/unge/voksne.

2: UDMELDELSE AF DRF?

- Det blev ensstemmingt vedtaget at BTR skal melde sig ud af DRF, da grundlagt for at være medlem på nuværende tidspunkt ikke er der!

Der er ikke nok medlemmer som tingene ser ud pt. og de der er starter ikke stævner. BTR er først og fremmest et fristed for børnene og alle de andre der kommer der og økonomisk er det i klubbens interesse at vi bliver meldt ud af DRF. Klubbens sekretær/kasser Karina Nikkelsen sender udmeldelse til DRF plus laver tillæg til vedtægter af udmeldelse!

3:  ØKONOMI

- BTR klarer sig kun lige igennem 2019, med stor hjælp fra H.C som var mere end large med hans regning til klubben som indbefatter, opstaldning/forbrug. H.C udtaler at han på bedste vis hjælper klubben igen i år 2020 for at klubben overlever og har en chance for at komme på fode igen, efter det store frafald af medlemmer. Inden for de sidste 2 års periode er der forsvundet omkring små 50 medlemmer, hvilket har haft store økonomiske konsekvenser for klubben, derfor skal der fra bestyrelsens side arbejdes hårdt på at vende dette og finde nye tiltag så vi igen kan få mange medlemmer i klubben igen. Kasser Karina Nikkelsen vil undersøge mulighederne for sponsorater, fonde, puljer, tilskud osv.

4: VALG AF BESTYRELSE

- Janni meddeler hun ønsker at fratræde posten som formand for BTR. Louise og Lisa forsætter i bestyrelsen og Jonas, Andrea og Christina tiltræder som nye bestyrelsesmedlemmer så bestyrelsen tæller 5 medlemmer. Sekretær/kasser Karina

-Efter end generalforsamling, havde den nye bestyrelse et møde, hvor der blev valgt nye poster. Dette blev således:

FORMAND: Louise Kristensen

NÆSTFORMAND: Christina Kristensen

MENIGE MEDL: Jonas Nielsen, Andreas Kristensen, Lisa Skov

Sekretær/kasser: Karina Nikkelsen

Referat skrevet af Karina Nikkelsen

2015

Mødet fandt sted den 5/2-2015

Formanden bød velkommen.

 1. Klaus Kold blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var varslet lovligt og dermed lovlig.
 2. Formanden aflagde beretning for året 2015:
  Bindslev-Tversted-Rideklub er blevet medlem af Dansk Ride Forbund og godkendes endeligt på repræsentantskabsmøde den 15. april 2015.
  Undervisningen i klubben går godt og der bliver stadig kørt undervisning for børn med specielle behov.
  Stemningen er i stalden er god og alle bokse er optaget. Alle er meget hjælpsomme, hvilket for hverdagen til at glide let.
  Nyt projekt: Sadelrum i laden
  I løbet at året har vi opbygget et godt samarbejde med Center for dyreterapi i Hirtshals, hvilket både heste og ryttere nyder godt af.
  Økonomien ser også fin ud, her kommer vi ud af 2014 med et lille overskud
  Formandens håb og ønske for BTR er, at rideklubben forsætter i den positive retning.
  - Vi er ikke en amatør klub, men en klub for amatører.
 3. Regnskabet er godkendt. Overskud på 4.699kr trods store udgifter vedr. skoleponyerne.
 4. Kontingent 250kr. årligt
 5. Indkommende forslag:
  At holde 5 min pause mellem hver ridetime, så den tid det tager at skifte pony ikke går tabt af rideundervisningen.
  Forskellige kommentarer til dette:
  - At man ville arbejde videre med dette og evt. indføre dette for eftertiden, måske efter sommeren
  - De forskellige hold vil blive rykket yderligere, hvilket i forvejen var lidt et problem for nogle.
  - Hvis forældrene kom i god tid og var klar, ville dette ikke være et problem.
  - Evt. en startmappe til forældre, der viser hvad der forventes af dem.
 6. Nedsættelse af bestyrelse
  Formand: Jesper
  Næstformand: Heidi Uggerhøj
  Sekretær: Hirse Christensen
  Menig: Henriette Broen
  Menig: Mia Hjørringgaard
 7. 1. suppleant: Hanne Eskerod
  2. suppleant: Louise Kristensen
 8. Juniorrepræsentant: Victoria Eriksen
  Juiniorsupleant: Linnea Broen og Anna Sørine Eskerod
 9. 2 revisorer:
  Ole Andersen og Ole Thomsen
  1. suppleant: Hans Christian Christensen
 10. Nedsættelse af diverse udvalg:
  Stævneudvalg: Heidi Uggerhøj, Helle Høst, Hirse Christensen, Nathasja Rømer
  Cafeteriaudvalg: Henriette Broen, Mia Hjørringgaard, Hanne Ekserod, Louise Kristensen
  Hegn og baner: Jesper Eriksen og Hans Christian Christensen
  Skurvogsansvarlig: Henriette Broen
  Juniorudvalg: Emma Hjørringgaard, Victoria Eriksen, Anna Sørine Eskerod, Hanne Eskerod.
 11. Evt.
  Undervisningsansvarlig: Hanne Engen i samarbejde med underviserne
  Skoleponyansvalig: Mia Hjørringgaard med hjælp fra Hanne Engen

  - Mangel på aktivitet for ikke ridende børn:
  Evt. sandkasse og nyt gyngestativ, trampolin + papir og farveblyanter i skurvognen inkl. blade.

Tak for god ro og orden

Skrevet af Hirse Christensen

2014

Mødet fandt sted den 11/2-2014

Formanden bød velkommen.

 1. Klaus Kold blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Formandens beretning: Stalden er fyldt (to på venteliste), det går godt med at holde orden, der har været flere arbejdsdage og et enkelt stævne med 92 starter. Idet sammenslutningen er ikke eksisterende, er der ikke nogen stævner for de små (der ikke er med i DRF). Der er rigtig mange små ryttere til undervisning og også gang i undervisning for udviklingshæmmede børn. Ved årsskiftet talte BTR 98 medlemmer! Husk: Vi er ikke en amatørklub, men en klub for amatører.
 3. Regnskabet er afsluttet med et flot overskud, trods en ret stor afskrivning af dårlige betalere. På indtægtssiden: Øget tilskud for medlemmer u.25 år samt tilskud til ridehallen. Der er kommet 25.000 kr ind her i februar for Harmonikatræffet (indtjent 2013). På udgiftssiden: Øget udgift til smed, idet skoleponyerne bruges mere. Faktisk er der på en uge hele 14 undervisningstimer i BTR.  Der er penge på bogen. Regnskabet er godkendt.
 4. Kontigent fastholdes på kr. 250,- pr. år.
 5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at arbejde videre med optagelse i DRF. Der er allerede lavet de krævede sikkerhedsregler og der arbejdes på en revision af vedtægterne (så de passer med DRF-krav og samtidig er forståelige). Kontigent til DRF ca. 119,- kr. medfører ikke yderligere stigning i BTR-kontigent. Fordele: Flere muligheder for stævner, Hirtshals-Astrup-Ålbæk-Bjergby-Poulstrup er med. Rytterne behøver ikke ”dobbelt” medlemskab. Henriette mente, at der kunne være muligheder for tilskud til børn med specielle behov, som kommunen kun godkender ved at være under DRF. Rideforbundet har konsulenter, der kan guide os igennem optagelse. Bestyrelsen fik godkendelse til at arbejde videre med sagen.
 6. Ditte, Heidi og Pernille blev genvalgt. Henriette blev valgt (vil dog ikke være sekretær).
 7. 1. suppleant blev Hirse, 2. suppleant blev Klaus.
 8. Junior repræsentant: Klaus nævnte, at det er vigtigt at vide hvad repræsentanten skal gøre. Er f.eks. ikke med til bestyrelsesmøder. Hanne foreslog et udvalg, bestående af en voksen og flere børn, der kan samle til aktiviteter. Klaus foreslog, at man kunne jo også lave noget der ”ikke står hest på” f.eks. skøjte. Se punkt 10. Victoria blev juniorrepræsentant og Camilla blev suppleant.
 9. Revisorer: 2 x Ole blev genvalgt, ligeledes Hans Christian som suppleant.
 10. Der blev nedsat flg. udvalg: 

• Stævne: Heidi, Hirse og Helle.

• Cafeteria: Susanne, Henriette og Mia.

• Hegn/bane: Jesper, Klaus og Hans Christian.

• Junior: Ditte og Hanne, Anna, Victoria,  Julie Josephine og Linnea.

 1. Evt.: Jesper takkede Anne Dorthe for indsatsen. Klaus spurgte til kursusudgifter i regnskabet, Hanne forklarede det bl.a. var et foderkursus. Under DRF er der flere kursusmuligheder, også for vores undervisere.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

2013

Mødet fandt sted d. 14/2 2013.

 Dagsorden

 Valg af dirigent.

 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 3. Fastsættelse af kontingent, som foreslås øget til 250 kr. pr. år.
 4. Behandling af indkommende forslag.

Bestyrelsen vil gerne fortælle om mulighederne i forbindelse med optagelse i Dansk Ride forbund og vil gerne høre medlemmernes holdning til sagen.

 1. Valg af bestyrelses medlemmer.

Jesper og Anna er på valg.

Jesper modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Majken som afløser for Anna.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Marie Louise modtager genvalg

1 suppleant mangler

 1. Valg af junior repræsentant og juniorsuppleant.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

På valg er Ole Andersen og Ole Thomsen som begge modtager genvalg

Hans Chr. Modtager genvalg som suppleant.

 1. Nedsættelse af div. Udvalg

Stævne, Cafeteria, hegn og baner, hygiejne og juniorudvalg.

 1. 11.    Evt.

Ad. 1 ”Valg af dirigent”

Hanne Eriksen blev valgt som dirigent.

Ad. 2 ” Formanden aflægger beretning”

Jesper aflagde formandens beretning for den forgangne periode. Beretningen lægges på hjemmesiden.  Der var ingen kommentarer til beretningen, som var positiv at høre.

Ad. 3 ”Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse”

Hanne gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. Generelt et fint regnskab med store investeringer i fremtiden og et lille overskud. J

Ad. 4”Fastsættelse af kontingent, som foreslås øget til 250 kr. pr. år”

Der foreslås en stigning, idet beløbet har lagt fast i flere år, og en eventuel optagelse i Dansk Ride Forbund (DRF) vil medføre en stigning i udgifter for rideklubben. Stigningen i kontingent blev vedtaget. I praksis træder den først i kraft i 2014, da kontingentet er opkrævet for i år.

Ad. 5”Behandling af indkommende forslag”

Eneste forslag var optagelse i DRF, som Jesper Eriksen fortalte om. Den primære grund til at en eventuel optagelse i DRF er aktuel er at vores lokale sammenslutning er gået i opløsning. Bjergby og Poulstrup rideklubber er begge optaget i DRF nu. Derved er det nok slut med stævner i de to klubber, hvis ikke vi også er medlem af DRF. Ved medlemskab er det muligt at starte stævner i andre DRF klubber, hvilket er stort set umuligt nu. Der kan oprettes venskabsstævner, hvor en DRF klub kan invitere ikke-DRF medlemmer, men det er ikke uden vanskeligheder.

Optagelses vi DRF koster det ca. 127 kr. ekstra pr. medlem pr. år (104 kr. til DRF, 8 kr. til kollektive forsikringer og ca. 15 kr. til distrikt 14, område 1). Vi håber at kunne dække det ved dels en stigning i kontingent på i alt 100 kr. (50 kr. i år og 50 kr. næste år), og så et øget medlemskab i BTR som følge af vi er i DRF.

Udover stævner er fx ridemærker en mulighed, hvis vi er medlem af DRF.

Såfremt vi optages er det nødvendigt at opdateres vores vedtægter omkring bl.a. at følge DRFs og Dansk Idræts Forbunds regler og udelukkelse af klubben. Endvidere skal vi følge DRFs sikkerhedsregler for bl.a. færdsel og optræden i stald og ridehal.

Se mange flere informationer på DRFs hjemmeside .

Det blev vedtaget at bestyrelsen skal arbejde videre med at søge optagelse i DRF. Forventet effekt først fra 2014. 

Ad. 6 ”Valg af bestyrelsesmedlemmer.”

Jesper Eriksen blev genvalgt og Majken Jensen blev ny-valgt. J

Ad. 7 ”Valg af suppleanter til bestyrelsen”

Marie-Louise Hjørne blev genvalgt som 1.suppleant og Heidi Uggerhøj blev valgt som 2.suppleant.

Ad. 8 ”Valg af junior repræsentant og juniorsuppleant”

Cecilie Papendick blev valgt til junior repræsentant og Victoria Eriksen blev valgt som suppleant.

Ad. 9 ”Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant”

På valg var Ole Andersen og Ole Thomsen, som begge modtog genvalg og blev valgt.

Hans Christian Christensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 10 ”Nedsættelse af div. udvalg”

Stævne: Charlotte Hjørne Fynbo, Hirse Christensen, Heidi Uggerhøj

Cafeteria: Henriette Broen, Jette Maan

Hegn og baner: Henning Trads og Jesper Eriksen

Hygiejne/rengøring: Hanne Eskerod

Juniorudvalg: Hirse Christensen, Cecilie Papendick, Victoria Eriksen, Caroline Nørgaard Pedersen

Ad. 11 ”Evt”

Intet under dette punkt.

Bestyrelsen konstituerede sig som så:

Formand: Jesper Eriksen

Næstformand: Charlotte H. Fynbo

Sekretær: Anne-Dorthe B. Loven

Menige medlemmer: Majken Jensen og Ditte Hjørringgaard

2012

Mødet fandt sted d. 7/2 2012:

1. Valg af dirigent: Hanne blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning: Jesper aflagde en rigtig god formandsberetning, som kom godt omkring alt, hvad der er sket i BTR i dette turbulente år. Formandsberetningen kan ses på rideklubbens hjemmeside. Der var ingen som havde spørgsmål til beretningen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Hanne fremlagde det reviderede regnskab, som så rigtig godt ud for BTR i dette år. Klubben havde et fornuftigt overskud trods udgifter i forbindelse med småindkøb til ridehal og løbegange, samt de forholdsvis store udgifter til dyrlæge og køb af ny skolehest (flicka), som dette år har budt på. Blot disse udgifter alene forløber sig på knapt 50000 kr, og alligevel er der overskud i kassen, det er da flot! Derudover kunne vi alle få den glædelige nyhed, at vores arbejde i forbindelse med harmonikatræffet virkelig havde båret frugt i år. Vi får 25300 kr på kontoen alene for dette arbejde, og disse er ikke engang indberegnet i årets regnskab, da de endnu ikke er blevet udbetalt. Så reelt set er overskuddet endnu større end ved første øjekast. SKØNT :-D

4. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet for 2012 bliver igen 200 kr. pr år.

5. Behandling af indkomneforslag: Da der ikke var kommet nogle forslag ind, var dette hurtigt overstået....

6. Valg af bestyrelse: Jesper forbliver som formand, resten af den gamle bestyrelse træder af. Nanna skal have baby, og går derfor på barsel, Bibbi skal være moster og har travlt med arbejde også, Leif træder af, da hans datter Simone ikke længere rider eller kommer i klubben særlig ofte og jeg selv, Charlotte, træder også af pga. barsel. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er nu: Ditte, Anna og Charlotte Fynbo.

7. Valg af suppleanter: Nyvalgte er Annedorthe og Marielouise.

8. Valg af juniorrepræsentant og suppleant: Maria er blevet valgt som repræsentant og Emma er blevet valgt som suppleant.

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Valget faldt igen i år på Ole Thomsen, Ole Andersen og Hans Christian Christensen. Som alle har sagt ja tak til opgaven.

10. Evt.: Weekendvagterne skal fastsættes på et staldmøde for en længere periode af gangen og man skal man pludselig noget og derfor bliver forhindret i at passe, er man selv ansvarlig for at få en anden til at tage tjansen. Ditte fastsætter en dato for et staldmøde i nærmeste fremtid.

11. Cafeterieudvalg: Jette Maan tager ansvaret for at dette i fremtiden.

12. Kassere: Hanne er blevet genvalgt af den nye bestyrelse som kassere for BTR.

´

Referat skrevet af forhenværende sekretær, Charlotte Fuglsang.