BTR

Vedtægter

§ 1

 

KLUBBENS NAVN: Bindslev - Tversted Rideklub

STIFTELSES DATO: 01-05-1978                         

FORKORTELSE: BTR                                        

Klubbens hjemsted er hjørring kommune       

 

§ 2 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmer til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens røgt og pleje.

 

§ 3

Ride klubben er ikke medlem af Dansk rideforbund, derfor skal det enkelte medlem rette sig under reglementerne under Bindslev - tversted rideskole.

 

§ 4

I ride klubben kan der optages senior - og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junoirmedlem til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det punkt hvor de fylder 15 år, se dog § 8.

For aktive og passive medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af forældre/værge med en stemme pr. aktivt medlem.

Passive medlemmer kan optages i klubben og har stemmeret på generalforsamling, men ikke ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom, er modtaget af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 mrd. varsel.

 

§ 4A

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Diskussion om forslaget ken ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som angivne).

Æresmedlemmet betaler ikke kontigent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen.

 

§ 5 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optæden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig, kræves det mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. 

 

§ 6B

I særlig tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning

For vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig selv.

 

§ 6C

Kommer senere.....

 

§ 7

Medlemskontigent for næstfølgende år fastsættes af bstyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontigent helårlig forud. 

Er kontigent ikke batalt senest 14 dage efter forfald, taber medlemmet sin stemmeret.

Medlemmets rettigheder kan ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny, mod betaling af restance samt kontigent beløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldet kontigent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontigent rettidigt, og som heller ikke hr betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontigentsatser.

 

§ 8

Klubbens anliggender varetages af bestyrelse på mindst 4 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med - formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer.

Kasseren kan hentes udenfor den valgte bestyrelse, men har i sådant tilfælde ingen stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal efter behov nedsætte et udvalg til at varetage særlige opgaver. Her tænkes bl.a. på stævneudvalg, aktivitets udvalg og udvalg med ansvar for klubblad og pr. virksomhed.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til disse udvalg, og medlemskabet af et udvalg består så længe opgaverne siger det. 

Bestyrelsen følgr, i tæt samarbejde, arbejdet i udvalgene, og bestyrelsen har vetoret på de beslutninger udvalg træffer.

 

§ 9

 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende a mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal (flest agivne stemmer), se dog §6A. står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i aftemningen. Næstformanden træder under formandens orfald i dennes sted. 

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, referat udsendes til godkendelse pr. mail. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives referatet af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 10

Bestyrelsen disponere over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles 2 i foreningen, fx formand/næstormand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg, anden ahændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlinsbeslutninger, der er truffet i medhør af vedtægternes § 11. der bør ikke meddeles eneprokura.

 

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldelse af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hverår i 1. kvartal.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal skriftlig meddeles klubbens medlemmer mindst 14 dages varsel. Forlag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest 8 dage før indgives skriftlig til formanden, som foranlediger den eventuelt udvidede dagsorden meddelt til medlemmer gennem opslagstavle, klubblad eller ligende. Medlemmer over 15 år har stemmeret, valgbarhed til bestyrelsen dog først fra det fyldte 18 år. Kun medlemmer der har betalt kontigent og ikke er i kontigentrestance, samt har været medlem af klubben mindst 3 mrd. er stemmeberettiget og valgbare, se dog § 4A.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af diregent

2. formanden aflægger beretning

3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. fastsættelse af kontigent

5. behandling af indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer

7. valg af suppleanter til bestyrelsen

8. valg a to revisorer

9. evt.

Til slut i enhver indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal der anføres:

UDEN GYLDIG MEDLEMSKAB INGEN STEMMERET

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af fast ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

Afstemninger kan forgå ved håndsoprækning, medmindre bestyrelse eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 4A, 6B, 6C og 15.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12

Til forandring af vedtægterne kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller aom afgivne). Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Hjørring Kommune til godkendelse. Ændringer er gældende fra vedtagelse i klubben.

 

§ 13

Regnskabsåret går fra d. 1 januar til 31 december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalorsamling, for 2 år ad gangen, valgte revisor.

 

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring med angivelse af dagsorden. 

I Sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sed senest 3 uger efter begærings modtagelse. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel, med angivelse a dagsorden.

Stemmeberettigede medlemmer beregnes ud fra gældende medlemsliste i henhold til § 7.

 

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger.

Ved den første a disse generalforsamlinger skal mindst halvdelem af klubbens aktive medlemmer være tilstede og beslutningen om evt. opløsning afgøres ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor hjørring kommune.